Surja Merjem indeksuar me numër 19 , numri i ajeteve 98
1 Kaf, Ha, Ja, 'Ajn, Sad.
KAF-HA-JA-’AJN-SAD
2 (Ky është) Përkujtim i mëshirës së Zotit tënd ndaj robit të vet Zekerijait,
DHIKRU REHMETI RABBIKE ‘ABDEHU ZEKERIJA
3 Kur ai iu lut Zotit të vet me një zë të ulët, e
‘IDH NADA REBBEHU NIDA’EN HAFIJÆN
4 Tha: "Zoti im! Vërtet, mua më janë dobësuar eshtrat, më janë përhapur thinjat në kokën time, e me lutjen time ndaj Teje o Zoti im, asnjëherë nuk kam qenë i dëshpëruar".
KALE RABBI ‘INNI WEHENEL-’ADHMU MINNI WE ESHTE’ALE ER-RE’SU SHEJBÆN WE LEM ‘EKUN BIDU’A’IKE RABBI SHEKIJÆN
5 Unë ua kam frikën pasardhësve të mi pas meje (kushërinjve, se do ta humbnin fenë), ndërsa gruaja ime është sterile, pra më fal nga ajo mirësia Jote një pasardhës (një fëmijë).
WE ‘INNI HIFTUL-MEWALIJE MIN WERA’I WE KANETI EMRE’ETI ‘AKIRÆN FEHEB LI MIN LEDUNKE WELIJÆN
6 "Të më trashëgojë mua dhe t'i trashëgojë ata nga familja e Jakubit, dhe bëre atë, o Zoti im, të këndshëm! (të vyeshëm)!"
JERITHUNI WE JERITHU MIN ‘ALI JA’KUBE WE EXH’ALHU RABBI REDIJÆN
7 O Zekerija, Ne po të përgëzojmë ty me një djalë, emri i të cilit është Jahja, e që askush para tij nuk u emërtua me këtë emër.
JA ZEKERIJA ‘INNA NUBESHSHIRUKE BIGULAMIN ESMUHU JEHJA LEM NEXH’AL LEHU MIN KABLU SEMIJÆN
8 Ai tha: "Zoti im, si do të kemë unë djalë kur gruaja ime ishte që nuk lind, e unë kam arritur pleqëri të thellë?"
KALE RABBI ‘ENNA JEKUNU LI GULAMUN WE KANET EMRE’ETI ‘AKIRÆN WE KAD BELEGTU MINEL-KIBERI ‘ITIJÆN
9 Tha: "Ja, kështu Zoti yt ka thënë: se ajo për Mua është lehtë; Unë të krijova më parë ty, që nuk ishe fare!"
KALE KEDHALIKE KALE REBBUKE HUWE ‘ALEJJE HEJJINUN WE KAD HALEKTUKE MIN KABLU WE LEM TEKU SHEJ’ÆN
10 Ai (Zekerija) tha: "Zoti im, më jep mua një shenjë (që të di)!" Ai (All-llahu) tha: "Shenja jote është se, (duke qenë shëndoshë e mirë), nuk do të mund t'u flasish njerëzve tre net (e tri ditë)".
KALE RABBI EXH’AL LI ‘AJETEN KALE ‘AJETUKE ‘ELLA TUKELLIME EN-NASE THELATHE LEJALIN SEWIJÆN
11 Dhe ai doli prej faltores para popullit të vet dhe u dha shenjë adhuroni (All-llahun) mëngjes e mbrëmje.
FEHAREXHE ‘ALA KAWMIHI MINEL-MIHRABI FE’EWHA ‘ILEJHIM ‘EN SEBBIHU BUKRETEN WE ‘ASHIJÆN
12 O Jahja, merre librin me shumë kujdes, dhe ashtu Ne i dhamë atij urtësi kur ishte fëmijë.
JA JEHJA HUDHIL-KITABE BIKUWETIN WE ‘ATEJNAHUL-HUKME SEBIJÆN
13 Dhe nga ana Jonë i mundësuam të jetë i butë, i pastër dhe respektues (i dëgjueshëm).
WE HENANÆN MIN LEDUNNA WE ZEKÆTEN WE KANE TEKIJÆN
14 Edhe i sjellshëm ndaj prindërve të vet, nuk ishte kryelartë e i padëgjueshëm.
WE BERRÆN BIWALIDEJHI WE LEM JEKUN XHEBBARÆN ‘ASIJÆN
15 Dhe selam (prej nesh) atij ditën kur u lind, ditën kur vdes dhe ditën kur do të ngrehet i gjallë (e përshëndetëm dhe i garantuam)!
WE SELAMUN ‘ALEJHI JEWME WULIDE WE JEWME JEMUTU WE JEWME JUB’ATHU HEJJÆN
16 E, përmendju në këtë libër (tregimin për) Merjemen kur ajo u largua prej familjes së saj në një vend në lindje.
WE EDHKUR FIL-KITABI MERJEME ‘IDH ENTEBEDHET MIN ‘EHLIHA MEKANÆN SHERKIJÆN
17 Ajo vuri një perde ndaj tyre, e Ne ia dërguam asaj Xhibrilin, e ai iu paraqit asaj njeri në tërësi.
FATTEHADHET MIN DUNIHIM HIXHABÆN FE’ERSELNA ‘ILEJHA RUHENA FETEMETHTHELE LEHA BESHERÆN SEWIJÆN
18 Ajo tha: "Unë i mbështetem të Gjithëmëshirshmit prej teje, nëse je që i frikësohesh Atij (pra më le të lirë)!"
KALET ‘INNI ‘A’UDHU BIR-REHMENI MINKE ‘IN KUNTE TEKIJÆN
19 Ai (Xhibrili) tha: "Unë jam vetëm i dërguar (melek) i Zotit tënd për të dhuruar ty një djalë të pastër (pejgamber)".
KALE ‘INNEMA ‘ENA RESULU RABBIKI LI’HEBE LEKI GULAMÆN ZEKIJÆN
20 Ajo tha: "Si do të kem unë djalë, kur mua nuk më është afruar njeri (nuk jam e martuar), e as nuk kam qenë e pamoralshme".
KALET ‘ENNA JEKUNU LI GULAMUN WE LEM JEMSESNI BESHERUN WE LEM ‘EKU BEGIJÆN
21 Ai (Xhibrili) tha: "Ja, kështu ka thënë Zoti yt; ajo për Mua është lehtë, e për ta bërë atë (djalin e krijuar pa babë) argument për njerëzit e edhe mëshirë nga ana e Jonë. Kjo është çështje e kryer!"
KALE KEDHALIKI KALE REBBUKI HUWE ‘ALEJJE HEJJINUN WE LINEXH’ALEHU ‘AJETEN LILNNASI WE REHMETEN MINNA WE KANE ‘EMRÆN MEKDIJÆN
22 Ajo e barti atë (Isain), andaj (me të në bark) u izolua në një vend të largët.
FEHEMELET/HU FANTEBEDHET BIHI MEKANÆN KASIJÆN
23 E dhembja (e lindjes) e mbështeti atë te një trup i hurmës. Ajo tha: "Ah sa mirë ka qenë për mua të kisha vdekur para kësaj e të isha e harruar që moti!"
FE’EXHA’EHAL-MEHADU ‘ILA XHIDH’I EN-NEHLETI KALET JA LEJTENI MITTU KABLE HADHA WE KUNTU NESJÆN MENSIJÆN
24 E prej së poshtmi atë e thirri (Xhibrili): "Mos u brengos, Zoti yt bëri pranë teje një përrockë (uji)".
FENADAHA MIN TEHTIHA ‘ELLA TEHZENI KAD XHE’ALE REBBUKI TEHTEKI SERIJÆN
25 E ti shkunde trupin e hurmës se do të bijnë ty hurma të freskëta.
WE HUZZI ‘ILEJKI BIXHIDH’I EN-NEHLETI TUSAKIT ‘ALEJKI RUTEBÆN XHENIJÆN
26 Ti pra, ha pi e qetësohu, dhe nëse sheh ndonjë prej njerëzve thuaj: "Unë kam vendosur heshtje për hir të Gjithëmëshirshmit, andaj asnjë njeriu sot nuk i flas!"
FEKULI WE ESHREBI WE KARRI ‘AJNÆN FE’IMMA TEREJNNE MINEL-BESHERI ‘EHEDÆN FEKULI ‘INNI NEDHERTU LILRREHMENI SEWMÆN FELEN ‘UKELLIMEL-JEWME ‘INSIJÆN
27 Dhe duke e bartur ngryk shkoi me të te të afërmit e vet ata i thanë: "Oj Merjeme, ke bërë një punë shumë të keqe!"
FE’ETET BIHI KAWMEHA TEHMILUHU KALU JA MERJEMU LEKAD XHI’TI SHEJ’ÆN FERIJÆN
28 Oj motra e Harunit, babai yt nuk ishte njeri i prishur e as nëna jote nuk ka qenë e pamoralshme!
JA ‘UHTE HARUNE MA KANE ‘EBUKI EMRE’E SEW’IN WE MA KANET ‘UMMUKI BEGIJÆN
29 Atëherë ajo u dha shenjë kah ai (Isai). Ata thanë: "Si t'i flasim atij që është foshnjë në djep?"
FE’ESHARET ‘ILEJHI KALU KEJFE NUKELLIMU MEN KANE FIL-MEHDI SEBIJÆN
30 Ai (Isai) tha: "Unë jam rob i All-llahut, mua më ka dhënë (ka caktuar të më japë) librin dhe më ka bërë Pejgamber."
KALE ‘INNI ‘ABDU ELLAHI ‘ATANIJEL-KITABE WE XHE’ALENI NEBIJÆN
31 Më ka bërë dobiprurës kudo që të jem dhe më ka porositur me namaz (falje) e zeqatë për sa të jem gjallë!
WE XHE’ALENI MUBAREKÆN ‘EJNE MA KUNTU WE ‘EWSANI BIS-SELÆTI WE EZ-ZEKÆTI MA DUMTU HEJJÆN
32 Më ka bërë të mirësjellshëm ndaj nënës sime, e nuk më ka bërë kryelartë as të padëgjueshëm!
WE BERRÆN BIWALIDETI WE LEM JEXH’ALNI XHEBBARÆN SHEKIJÆN
33 "Selami (shpëtimi prej All-llahut) është me mua ditën kur u linda, ditën kur të vdes dhe ditën kur të dal (prej varrit) i gjallë!
WE ES-SELAMU ‘ALEJJE JEWME WULIDTU WE JEWME ‘EMUTU WE JEWME ‘UB’ATHU HEJJÆN
34 Kjo është (fjalë) e vërtetë, rreth Isait, birit të Merjemes në të cilin ata shkaktojnë dyshime.
DHALIKE ‘ISA EBNU MERJEME KAWLEL-HEKKIL-LEDHI FIHI JEMTERUNE
35 "Nuk i takoi (nuk ka nevojë) All-llahu të ketë ndonjë fëmijë, i pastër është Ai, kur dëshiron një send Ai vetëm i thotë atij: Bëhu!". Ai menjëherë bëhet.
MA KANE LILLAHI ‘EN JETTEHIDHE MIN WELEDIN SUBHANEHU ‘IDHA KADA ‘EMRÆN FE’INNEMA JEKULU LEHU KUN FEJEKUNU
36 (Isai i tha popullit të vet) Dhe se All-llahu është Zoti im dhe Zoti juaj, pra adhurojeni Atë, kjo është rrugë (fé) e drejtë.
WE ‘INNALL-LLAHE RABBI WE REBBUKUM FA’BUDUHU HADHA SIRATUN MUSTEKIMUN
37 Po grupet u kundërshtuan mes vete (rreth Isait). Të mjerët ata që nuk besuan se çka kanë për të parë ditën e madhe!
FAHTELEFEL-’EHZABU MIN BEJNIHIM FEWEJLUN LILLEDHINE KEFERU MIN MESH/HEDI JEWMIN ‘ADHIMIN
38 Ditën kur do të na paraqiten ata Neve, sa mirë do të dëgjojnë dhe shohin (ose njerëzit do të dëgjojnë e shohin çka i gjen ata), por tash për tash (në këtë jetë) zullumqarët janë të humbur qartë.
‘ESMI’ BIHIM WE ‘EBSIR JEWME JE’TUNENA LEKINI EDH-DHALIMUNEL-JEWME FI DELALIN MUBININ
39 Ti tërhiqju atyre vërejtjen për ditën e dëshpërimit, kur të marrë fund çështja (e përgjegjësisë e dikush në xhennet, dikush në zjarr), se ata (sot) janë të painformuar, dhe ata nuk janë duke besuar.
WE ‘ENDHIRHUM JEWMEL-HESRETI ‘IDH KUDIJEL-’EMRU WE HUM FI GAFLETIN WE HUM LA JU’UMINUNE
40 S'ka dyshim se Ne e trashëgojmë (na mbetet) tokën dhe çka ka në të, dhe te Ne do të jetë e ardhmja e tyre.
‘INNA NEHNU NERITHUL-’ERDE WE MEN ‘ALEJHA WE ‘ILEJNA JURXHA’UNE
41 Përkujtoju (lexoju idhujtarëve e të tjerëve) në Libër (në Kur'an) Ibrahimin. Ai vërtet ishte shumë i drejtë dhe pejgamber.
WE EDHKUR FIL-KITABI ‘IBRAHIME ‘INNEHU KANE SIDDIKÆN NEBIJÆN
42 Kur babait të vet i tha: "O babai im, pse adhuron atë që as nuk dëgjon, as nuk sheh, e as nuk ke asgjë prej tij?"
‘IDH KALE LI’EBIHI JA ‘EBETI LIME TA’BUDU MA LA JESMA’U WE LA JUBSIRU WE LA JUGNI ‘ANKE SHEJ’ÆN
43 O babai im, mua më është dhënë nga dituria çka ty nuk të është dhënë, andaj më dëgjo se unë të udhëzoj në rrugë të drejtë.
JA ‘EBETI ‘INNI KAD XHA’ENI MINEL-’ILMI MA LEM JE’TIKE FE ETTEBI’NI ‘EHDIKE SIRATÆN SEWIJÆN
44 O babai im, mos adhuro djallin, sepse djalli është kundërshtar i Mëshiruesit.
JA ‘EBETI LA TA’BUDI ESH-SHEJTANE ‘INNE ESH-SHEJTANE KANE LILRREHMENI ‘ASIJÆN
45 O babai im, unë kam frikë se do të godet ndonjë dënim prej të Gjithëmëshirshmit e do të jeshë shok i djallit!
JA ‘EBETI ‘INNI ‘EHAFU ‘EN JEMESSEKE ‘ADHABUN MINE ER-REHMANI FETEKUNE LILSHSHEJTANI WELIJÆN
46 Ai (babai) tha: "A ti, Ibrahim, i refuzon zotat e mi? Nëse nuk ndalesh (së fyeri ndaj zotave të mi), unë do të gurëzoj, ndaj largohu prej meje për një kohë të gjatë!"
KALE ‘ERAGIBUN ‘ENTE ‘AN ‘ALIHETI JA ‘IBRAHIMU LE’IN LEM TENTEHI LE’ERXHUMENNEKE WE EHXHURNI MELIJÆN
47 Ai (Ibrahimi) tha: "Qofsh i lirë prej meje! Unë do ta lus Zotin tim për të falur ty, pse ai (babai) ishte i kujdesshëm ndaj meje."
KALE SELAMUN ‘ALEJKE SE’ESTEGFIRU LEKE RABBI ‘INNEHU KANE BI HEFIJÆN
48 "Unë po largohem prej jush dhe prej çka adhuroni ju pos All-llahut, e shpresoj se me adhurimin ndaj Zotit tim nuk do të jem i humbur!
WE ‘A’TEZILUKUM WE MA TED’UNE MIN DUNI ELLAHI WE ‘ED’U RABBI ‘ASA ‘ELLA ‘EKUNE BIDU’A’I RABBI SHEKIJÆN
49 E pasi u largua prej tyre dhe prej çka adhuronin ata pos All-llahut, Ne i dhuruam atij Is'hakun dhe Jakubin dhe që të dy i bëmë pejgamberë.
FELEMMA A’TEZELEHUM WE MA JA’BUDUNE MIN DUNI ELLAHI WEHEBNA LEHU ‘ISHAKA WE JA’KUBE WE KULLA XHE’ALNA NEBIJÆN
50 Dhe atyre (të gjithëve) u dhamë (të mira) nga mëshira Jonë, edhe i bëmë që të jenë të përmendur për të mirë (ndër njerëz).
WE WEHEBNA LEHUM MIN REHMETINA WE XHE’ALNA LEHUM LISANE SIDKIN ‘ALIJÆN
51 Përmendju në Libër (tregimin për) Musain! Ai ishte i zgjedhur (prej Zotit) dhe ishte i dërguar, pejgamber.
WE EDHKUR FIL-KITABI MUSA ‘INNEHU KANE MUHLESÆN WE KANE RESULÆN NEBIJÆN
52 Dhe Ne e thirrëm nga ana e djathtë e kodrës Tur, e afruam për t'i folur (ta dëgjojë bisedën tonë).
WE NADEJNAHU MIN XHANIBIT-TURIL-’EJMENI WE KARREBNAHU NEXHIJÆN
53 Nga mëshira Jonë ia dhamë vëllain e tij Harunin, pejgamber.
WE WEHEBNA LEHU MIN REHMETINA ‘EHAHU HARUNE NEBIJÆN
54 Përkujtoju në këtë Libër Ismailin! Ai ka qenë shumë besnik në premtim (premtoi të bëhet kurban) dhe i dërguar, pejgamber.
WE EDHKUR FIL-KITABI ‘ISMA’ILE ‘INNEHU KANE SADIKAL-WA’DI WE KANE RESULÆN NEBIJÆN
55 Ai urdhëronte familjen e vet me faljen e namazit dhe me zeqatë, dhe ishte shumë i pranishëm te Zoti i tij.
WE KANE JE’MURU ‘EHLEHU BIS-SELÆTI WE EZ-ZEKÆTI WE KANE ‘INDE RABBIHI MERDIJÆN
56 Përkujtoju në libër edhe Idrisin! Ai ishte shumë i drejtë dhe pejgamber.
WE EDHKUR FIL-KITABI ‘IDRISE ‘INNEHU KANE SIDDIKÆN NEBIJÆN
57 Ne e ngritëm atë në një vend të lartë (ia ngritëm lart famën).
WE REFA’NAHU MEKANÆN ‘ALIJÆN
58 Këta (të përmendur) ishin që All-llahu i gradoi nga pejgamberët pasardhës të Ademit, prej pasardhësve të atyre që i patëm bartur (në anije) bashkë me Nuhun, prej pasardhësve të Ibrahimit dhe të Jakubit (Israilët), dhe prej atyre që i udhëzuam dhe i bëmë të zgjedhur; kur u lexoheshin atyre ajetet e Zotit, binin në sexhde dhe qanin.
‘ULA’IKEL-LEDHINE ‘EN’AMEL-LAHU ‘ALEJHIM MINE EN-NEBIJINE MIN DHURRIJETI ‘ADEME WE MIMMEN HEMELNA ME’A NUHIN WE MIN DHURRIJETI ‘IBRAHIME WE ‘ISRA’ILE WE MIMMEN HEDEJNA WE EXHTEBEJNA ‘IDHA TUTLA ‘ALEJHIM ‘AJATU ER-REHMANI HARRU SUXHXHEDÆN WE BUKIJÆN
59 E pas tyre (të mirëve) erdhën pasardhës të këqij, që e lanë namazin e u dhanë pas kënaqësive (trupore), e më vonë do të hidhen në çdo të keqe (ose në Gaja).
FEHALEFE MIN BA’DIHIM HALFUN ‘EDA’U ES-SELÆTE WE ETTEBA’U ESH-SHEHEWATI FESEWFE JELKAWNE GAJJÆN
60 Me përjashtim të atij që pendohet dhe beson e bën vepra të mira, të tillët do të hyjnë në xhennet dhe atyre nuk u bëhet kurrëfarë e padrejtë.
‘ILLA MEN TABE WE ‘AMENE WE ‘AMILE SALIHÆN FE’ULA’IKE JEDHULUNEL-XHENNETE WE LA JUDHLEMUNE SHEJ’ÆN
61 Ato janë xhennetet e Adnit, që Mëshiruesi u pat premtuar robve të vet, pa i parë ata (i besuan pa i parë), e premtimi i Tij është i kryer.
XHENNATI ‘ADNIN ELLETI WE’ADE ER-REHMANU ‘IBADEHU BIL-GAJBI ‘INNEHU KANE WA’DUHU ME’TIJÆN
62 Aty nuk dëgjojnë fjalë boshe, por vetëm përshëndetje. Aty kanë ushqimin e vet (të llojllojshëm) mëngjes e mbrëmje.
LA JESMA’UNE FIHA LEGWEN ‘ILLA SELAMÆN WE LEHUM RIZKUHUM FIHA BUKRETEN WE ‘ASHIJÆN
63 Ato janë xhennetet që do t'ua trashëgojmë robve Tanë që ishin të ruajtur.
TILKEL-XHENNETU ELLETI NURITHU MIN ‘IBADINA MEN KANE TEKIJÆN
64 Ne (engjëjt, thotë Xhibrili) nuk zbresim (nuk vijmë) vetëm me urdhrin e Zotit tënd. Vetëm Atij i takon e tërë çështja e tashme, e ardhme dhe mes tyre, e Zoti yt nuk është që harron.
WE MA NETENEZZELU ‘ILLA BI’EMRI RABBIKE LEHU MA BEJNE ‘EJDINA WE MA HALFENA WE MA BEJNE DHALIKE WE MA KANE REBBUKE NESIJÆN
65 "Ai është Zot i qiejve dhe i tokës dhe çka ka midis tyre, pra Atë adhuroje, e në adhurimin ndaj Tij bëhu i qëndrueshëm. A di për Të ndonjë emnak (adash)?!
REBBU ES-SEMAWATI WEL-’ERDI WE MA BEJNEHUMA FA’BUD/HU WE ESTEBIR LI’IBADETIHI HEL TA’LEMU LEHU SEMIJÆN
66 E njeriu thotë: "A thua njëmend pasi të vdes do të nxirrem i gjallë (do të ringjallem)?"
WE JEKULUL-’INSANU ‘E’IDHA MA MITTU LESEWFE ‘UHREXHU HEJJÆN
67 Po, a nuk po mendon njeriu se Ne e krijuam atë më parë kur ai nuk ishte asgjë?
‘EWELA JEDHKURUL-’INSANU ‘ENNA HALEKNAHU MIN KABLU WE LEM JEKU SHEJ’ÆN
68 Pasha Zotin tënd, Ne do t'i tubojmë (pas ringjalljes) ata bashkë me djajtë dhe do t'i afrojmë ata rreth xhehennemit të gjunjëzuar.
FEWEREBBIKE LENEHSHURENNEHUM WE ESH-SHEJATINE THUMME LENUHDIRENNEHUM HEWLE XHEHENNEME XHITHIJÆN
69 Pastaj, nga secili grup do t'i kapim ata që kishin qenë më jorespektues ndaj të Gjithmëshërshmit.
THUMME LENENZI’ANNE MIN KULLI SHI’ATIN ‘EJJUHUM ‘ESHEDDU ‘ALA ER-REHMANI ‘ITIJÆN
70 E Ne e dimë më së miri se cili prej tyre ka më meritë të hedhet në të.
THUMME LENEHNU ‘A’LEMU BIEL-LEDHINE HUM ‘EWLA BIHA SILIJÆN
71 Dhe nuk ka asnjë prej jush që nuk do t'i afrohet atij. Ky (kontaktim i xhehennemit) është vendim i kryer i Zotit tënd.
WE ‘IN MINKUM ‘ILLA WE ERIDUHA KANE ‘ALA RABBIKE HETMÆN MEKDIJÆN
72 Pastaj, (pas kalimit pranë tij) do t'i shpëtojmë ata që ishin ruajtur (mëkateve), e zullumqarët do t'i lëmë aty të gjunjëzuar.
THUMME NUNEXHXHIL-LEDHINE ETTEKAW WE NEDHERU EDH-DHALIMINE FIHA XHITHIJÆN
73 E kur u lexoheshin atyre ajetet tona të argumentuara, ata që nuk kishin besuar u thoshin atyre që kishin besuar: "Cili grup (ne ose ju) ka vend jete më të mirë dhe kuvend më autoritativ?"
WE ‘IDHA TUTLA ‘ALEJHIM ‘AJATUNA BEJJINATIN KALEL-LEDHINE KEFERU LILLEDHINE ‘AMENU ‘EJJUL-FERIKAJNI HAJRUN MEKAMÆN WE ‘EHSENU NEDIJÆN
74 E, sa e sa gjenerata kemi shkatërruar para tyre e që ishin më të pajisur dhe më të dukshëm.
WE KEM ‘EHLEKNA KABLEHUM MIN KARNIN HUM ‘EHSENU ‘ETHATHÆN WE RI’JÆN
75 Thuaj: "Atij që është në humbje (në mosbesim), le t'ia vazhdojë atij i Gjithëfuqishmi për një kohë, e kur do ta shohin atë që po u premtohet: ose dënimin (në këtë jetë) ose kijametin, atëherë do ta kuptojnë se kush do të jetë në pozitë më të keqe dhe më i dobët në përkrahje"!
KUL MEN KANE FI ED-DELALETI FELJEMDUD LEHU ER-REHMANU MEDDÆN HETTA ‘IDHA RE’EW MA JU’ADUNE ‘IMMAL-’ADHABE WE ‘IMMA ES-SA’ATE FESEJA’LEMUNE MEN HUWE SHERRUN MEKANÆN WE ‘ED’AFU XHUNDÆN
76 E All-llahu u shton besimin atyre që u udhëzuan, e veprat e mira të përjetshme janë shpërblim më i dobishëm te Zoti yt, dhe përfundim më i mirë.
WE JEZIDU ELLAHUL-LEDHINE EHTEDEW HUDEN WEL-BAKIJATU ES-SALIHATU HAJRUN ‘INDE RABBIKE THEWABÆN WE HAJRUN MEREDDÆN
77 A je i njoftuar për atë që mohoi argumentet Tona e tha: "Mua gjithqysh do të më jepet pasuri e fëmijë (në botën tjetër)?"
‘EFERE’EJTEL-LEDHI KEFERE BI’AJATINA WE KALE LE’UTEJENNE MALÆN WE WELEDÆN
78 A thua ka zbuluar fshehtësinë, a mos ka marrë prej All-llahut ndonjë premtim?
‘ATTELE’AL-GAJBE ‘EM ETTEHADHE ‘INDE ER-REHMANI ‘AHDÆN
79 Jo, nuk është ashtu, po Ne do të shënojmë atë që po e thotë ai, dhe do t'i vazhdojmë atij dënim pas dënimi.
KELLA SENEKTUBU MA JEKULU WE NEMUDDU LEHU MINEL-’ADHABI MEDDÆN
80 Dhe Ne e trashëgojmë atë (në pasuri e fëmijë) që thotë ai, e ai ka për të na ardhur i vetmuar.
WE NERITHUHU MA JEKULU WE JE’TINA FERDÆN
81 Dhe ata në vend të All-llahut adhuruan zota të tjerë për t'u krenuar me ta.
WE ETTEHADHU MIN DUNI ELLAHI ‘ALIHETEN LIJEKUNU LEHUM ‘IZZÆN
82 Përkundrazi, ata (idhujt) do të tërhiqen prej adhurimit të atyre dhe do të bëhen armiq të tyre.
KELLA SEJEKFURUNE BI’IBADETIHIM WE JEKUNUNE ‘ALEJHIM DIDDÆN
83 A nuk e di ti se Ne i kemi lëshuar djajt kundër jobesimtarëve, e ata i nxisin pandërprerë në vepra të këqija.
‘ELEM TERE ‘ENNA ‘ERSELNA ESH-SHEJATINE ‘ALEL-KAFIRINE TE’UUZZUHUM ‘EZZÆN
84 Pra, ti mos u ngut kundër tyre, se Ne vetëm jemi duke ua numëruar atyre (jetën në ditë, frymëmarrje etj.).
FELA TA’XHEL ‘ALEJHIM ‘INNEMA NA’UDDU LEHUM ‘ADDÆN
85 Ditën kur do t'i tubojmë të devotshmit te i Gjithëmëshirshmi si mysafirë të ftuar.
JEWME NEHSHURUL-MUTTEKINE ‘ILA ER-REHMANI WEFDÆN
86 Ndërsa mëkatarëve u grahim në xhehennem të etshëm.
WE NESUKUL-MUXHRIMINE ‘ILA XHEHENNEME WIRDÆN
87 Nuk ka të drejtë ndërmjetësimi askush, përveç atij që e ka lejuar i Gjithëfuqishmi.
LA JEMLIKUNE ESH-SHEFA’ATE ‘ILLA MENI ETTEHADHE ‘INDE ER-REHMANI ‘AHDÆN
88 Ata thanë: "I Gjithëfuqishmi ka fëmijë".
WE KALU ETTEHADHE ER-REHMANU WELEDÆN
89 Ju (jobesimtarë) vërtet sollët një fjalë shumë të shëmtuar.
LEKAD XHI’TUM SHEJ’ÆN ‘IDDÆN
90 Aq të shëmtuar sa gati u copëtuan qiejt, gati pëlciti toka dhe gati u shembën kodrat nga ajo (fjalë).
TEKADU ES-SEMAWATU JETEFETTERNE MINHU WE TENSHEKKUL-’ERDU WE TEHIRRUL-XHIBALU HEDDÆN
91 Për atë se të Gjithëmëshirshmit i përshkruan fëmijë.
‘EN DE’AW LILRREHMENI WELEDÆN
92 E të Gjithëmëshirshmit nuk i takon të ketë fëmijë.
WE MA JENBEGI LILRREHMENI ‘EN JETTEHIDHE WELEDÆN
93 Nuk ka tjetër, vetëm se gjithë çka është në qiej e në tokë ka për t'iu paraqitur Zotit si rob.
‘IN KULLU MEN FI ES-SEMAWATI WEL-’ERDI ‘ILLA ‘ATI ER-REHMANI ‘ABDÆN
94 Ai me diturinë e vet i ka përfshirë të gjithë, dhe ka numëruar e evidentuar çdo gjë të tyre në mënyrë të saktësishme.
LEKAD ‘EHSAHUM WE ‘ADDEHUM ‘ADDÆN
95 Dhe në ditën e kijametit secili do t'i paraqitet Atij i vetmuar.
WE KULLUHUM ‘ATIHI JEWMEL-KIJAMETI FERDÆN
96 Nuk ka dyshim se ata që besuan dhe bënë vepra të mira, atyre i Gjithëmëshirshmi do t'u krijojë (në zemrat e tyre) dashuri.
‘INNEL-LEDHINE ‘AMENU WE ‘AMILU ES-SALIHATI SEJEXH’ALU LEHUMU ER-REHMANU WUDDÆN
97 Ne e bëmë atë (Kur'anin) të lehtë me gjuhën tënde vetëm që me të t'i përgëzosh të devotshmit, dhe me të t'i tërheqish vërejtjen një populli që është kryeneç.
FE’INNEMA JESSERNAHU BILISANIKE LITUBESHSHIRE BIHIL-MUTTEKINE WE TUNDHIRE BIHI KAWMÆN LUDDÆN
98 Sa shumë brezni kemi shkatërruar para tyre. A po vëren ndonjë prej tyre, ose a po dëgjon zërin e ulët të tyre (nuk u ndihet zëri)?
WE KEM ‘EHLEKNA KABLEHUM MIN KARNIN HEL TUHISSU MINHUM MIN ‘EHEDIN ‘EW TESMA’U LEHUM RIKZÆN