Surja Zuhruf indeksuar me numër 43 , numri i ajeteve 89
1 Ha, Mim.
HA-MIM
2 Pasha librin (Kur'anin) sqarues!
WEL-KITABIL-MUBINI
3 S'ka dyshim se Ne e bëmë atë Kur'an arabisht, në mënyrë që ju ta kuptoni.
‘INNA XHE’ALNAHU KUR’ANÆN ‘AREBIJÆN LE’ALLEKUM TA’KILUNE
4 Dhe se në librin amzë (Levhi Mahfudh) te Ne, gëzon famë të lartë dhe është plot urtësi.
WE ‘INNEHU FI ‘UMMIL-KITABI LEDEJNA LE’ALIJUN HEKIMUN
5 A thua Ne ta lëmë këshillimin ndaj ju e t'ju braktisim, pse ju jeni popull i shfrenuar?
‘EFENEDRIBU ‘ANKUMU EDH-DHIKRE SEFHÆN ‘EN KUNTUM KAWMÆN MUSRIFINE
6 E sa pejgamberë kemi dërguar te popujt e lashtë?!
WE KEM ‘ERSELNA MIN NEBIJIN FIL-’EWWELINE
7 Dhe nuk u erdhi atyre asnjë pejgamber, e të mos tallen me të.
WE MA JE’TIHIM MIN NEBIJIN ‘ILLA KANU BIHI JESTEHZI’UN
8 Andaj, Ne i zhdukëm ata që ishin më të fuqishëm se këta dhe shembulli i atyre të mëparshmëve është përmendur më parë (në Kur'an).
FE’EHLEKNA ‘ESHEDDE MINHUM BETSHÆN WE MEDA METHELUL-’EWWELINE
9 "Nëse ti i pyet ata: "Kush i krijoi qiejt e tokën?" Me siguri do të thonë: "Ato i krijoi i gjithëfuqishmi, i dijshmi!
WE LE’IN SE’ELTEHUM MEN HALEKA ES-SEMAWATI WEL-’ERDE LEJEKULUNNE HALEKAHUNNEL-’AZIZUL-’ALIMU
10 Ai që tokën e bëri djep për ju dhe mundësoi të keni rrugë nëpër të, e të mund të orientoheni (për qëllimet tuaja).
EL-LEDHI XHE’ALE LEKUMUL-’ERDE MEHDÆN WE XHE’ALE LEKUM FIHA SUBULÆN LE’ALLEKUM TEHTEDUNE
11 Dhe Ai që lëshon nga qielli ujë (shi) me masë. Ne i japim me të jetë një vendi të vdekur. Ja, kështu edhe ju do të nxirreni (të gjallë nga varrezat);
WEL-LEDHI NEZZELE MINE ES-SEMA’I MA’EN BIKADERIN FE’ENSHERNA BIHI BELDETEN MEJTÆN KEDHALIKE TUHREXHUNE
12 Dhe Ai që krijoi të gjitha llojet (çiftet) dhe ju mundësoi të udhëtoni hipur në anije ose në kafshë.
WEL-LEDHI HALEKAL-’EZWAXHE KULLEHA WE XHE’ALE LEKUM MINEL-FULKI WEL-’EN’AM MA TERKEBUNE
13 "Të uleni mbi to dhe atëherë, pasi të jeni vendosur mbi to, ta përkujtoni të mirën që ua dha Zoti juaj e të thoni: "Falënderuar qoftë Ai që i nënshtroi këto për ne, sepse ne nuk do të kishim mundësi ta bënim këtë.
LITESTEWU ‘ALA DHUHURIHI THUMME TEDHKURU NI’METE RABBIKUM ‘IDHA ESTEWEJTUM ‘ALEJHI WE TEKULU SUBHANEL-LEDHI SEHHARE LENA HADHA WE MA KUNNA LEHU MUKRININE
14 "Dhe ne me siguri do të kthehemi te Zoti ynë!"
WE ‘INNA ‘ILA RABBINA LEMUNKALIBUNE
15 Megjithëse (pranuan se Zoti është i vetmi krijues), ata i përshkruan Atij pjesë (fëmijë) nga robërit e Tij. Njeriu i tillë njëmend është mohues i hapët.
WE XHE’ALU LEHU MIN ‘IBADIHI XHUZ’ÆN ‘INNEL-’INSANE LEKEFURUN MUBINUN
16 A mos Ai nga ato që krijoi, për vete përcaktoi vajza, kurse juve u dalloi me djem?
‘EM ETTEHADHE MIMMA JEHLUKU BENATIN WE ‘ESFAKUM BIL-BENINE
17 E kur ndonjëri prej jush lajmërohet me (lindje të vajzës) atë që ia pat përshkruar Zotit shembull, fytyra e tij nxihet dhe i zihet fryma.
WE ‘IDHA BUSHSHIRE ‘EHEDUHUM BIMA DEREBE LILRREHMENI METHELÆN DHELLE WEXHHUHU MUSWEDDÆN WE HUWE KEDHIMUN
18 A, atë që rritet me stoli e në dialog është i paqartë (ia përshkruajnë Zotit)?
‘EWEMEN JUNESHSHE’U FIL-HILJETI WE HUWE FIL-HISAMI GAJRU MUBININ
19 Edhe engjëjt që janë adhurues të Zotit i quajnë femra? A prezentuan ata në krijimin e tyre (melekëve)? Dëshmia e tyre do të regjistrohet dhe ata do të merren në pyetje.
WE XHE’ALUL-MELA’IKETEL-LEDHINE HUM ‘IBADU ER-REHMANI ‘INATHÆN ‘ESHEHIDU HALKAHUM SETUKTEBU SHEHADETUHUM WE JUS’ELUNE
20 Ata pastaj thanë: "Sikur të kishte dashur All-llahu, ne nuk do t'i adhuronim ata (as idhujt e as melaiket). Ata nuk kanë për këtë (që thonë) ndonjë fakt, ata vetëm gënjejnë".
WE KALU LEW SHA’E ER-REHMANU MA ‘ABEDNAHUM MA LEHUM BIDHALIKE MIN ‘ILMIN ‘IN HUM ‘ILLA JEHRUSUNE
21 A mos u kemi dhënë ndonjë libër para tij (para Kur'anit), e ata i përmbahen atij?
‘EM ‘ATEJNAHUM KITABÆN MIN KABLIHI FEHUM BIHI MUSTEMSIKUNE
22 Jo, por ata thanë: "Ne i kemi gjetur të parët tanë në këtë fé dhe vazhdojmë gjurmëve të tyre".
BEL KALU ‘INNA WEXHEDNA ‘ABA’ENA ‘ALA ‘UMMETIN WE ‘INNA ‘ALA ‘ATHARIHIM MUHTEDUNE
23 "Ja pra, Ne nuk kemi dërguar para teje pejgamber në ndonjë vendbanim, që të mos i ketë thënë paria e begatshme e tij: "Ne i gjetëm të parët tanë në këtë fé dhe ne jemi të orientuar gjurmëve të tyre".
WE KEDHELIKE MA ‘ERSELNA MIN KABLIKE FI KARJETIN MIN NEDHIRIN ‘ILLA KALE MUTREFUHA ‘INNA WEXHEDNA ‘ABA’ENA ‘ALA ‘UMMETIN WE ‘INNA ‘ALA ‘ATHARIHIM MUKTEDUNE
24 Ai tha: "A edhe nëse u kam sjellë rrugë më të mirë nga ajo që i gjetët të parët tuaj?" Ata thanë: "Ne nuk i besojmë asaj me çka ju jeni dërguar!"
KALE ‘EWELEW XHI’TUKUM BI’EHDA MIMMA WEXHEDTUM ‘ALEJHI ‘ABA’EKUM KALU ‘INNA BIMA ‘URSILTUM BIHI KAFIRUNE
25 Atëherë Ne ndërmorëm ndëshkime kundër tyre, e shih si ishte përfundimi i gënjeshtarëve.
FANTEKAMNA MINHUM FANDHUR KEJFE KANE ‘AKIBETUL-MUKEDHDHIBINE
26 (Përkujto, o i dërguar) Kur Ibrahimi babait të vet dhe popullit të tij i tha: "Unë jam i larguar prej asaj që adhuroni ju,"
WE ‘IDH KALE ‘IBRAHIMU LI’EBIHI WE KAWMIHI ‘INNENI BERA’UN MIMMA TA’BUDUNE
27 "përveç Atij që më krijoi, dhe që Ai do të më drejtojë!"
‘ILLAL-LEDHI FETERENI FE’INNEHU SEJEHDINI
28 Dhe ai (Ibrahimi) e la të përjetshme atë fjalë (besimin në një Zot) ndër pasardhësit e vet, me shpresë që ata të kthehen prej rrugës së gabuar në rrugën e drejtë.
WE XHE’ALEHA KELIMETEN BAKIJETEN FI ‘AKIBIHI LE’ALLEHUM JERXHI’UNE
29 Por, Unë u dhashë mundësi këtyre dhe të parëve të tyre të kënaqen derisa nuk u erdhi e vërteta dhe i dërguari me fakte.
BEL METTA’TU HA’UULA’ WE ‘ABA’EHUM HETTA XHA’EHUMUL-HEKKU WE RESULUN MUBINUN
30 Po, kur u erdhi atyre e vërteta, ata thanë: "Kjo është magji dhe se ne kësaj nuk i besojmë!"
WE LEMMA XHA’EHUMUL-HEKKU KALU HADHA SIHRUN WE ‘INNA BIHI KAFIRUNE
31 Pastaj thanë: "Përse të mos i ketë zbritur ky Kur'an një njeriu të madh nga dy qytete?"
WE KALU LEWLA NUZZILE HADHAL-KUR’ANU ‘ALA REXHULIN MINEL-KARJETEJNI ‘ADHIMIN
32 A thua ata e përcaktojnë mëshirën (pejgamberllëkun) e Zotit tënd? Ne kemi përcaktuar ndër ta gjendjen e jetës në këtë botë; Ne kemi dalluar disa në shkallë më të lartë se të tjerët, që të shfrytëzojnë njëri-tjetrin për shërbime. E mëshira (caktimi për pejgamber) e Zotit tënd është shumë më e dobishme se ajo që ata grumbullojnë.
‘EHUM JEKSIMUNE REHMETE RABBIKE NEHNU KASEMNA BEJNEHUM MA’ISHETEHUM FIL-HEJÆTI ED-DUNJA WE REFA’NA BA’DEHUM FEWKA BA’DIN DEREXHATIN LIJETTEHIDHE BA’DUHUM BA’DÆN SUHRIJÆN WE REHMETU RABBIKE HAJRUN MIMMA JEXHMA’UNE
33 E sikur të mos ishte që njerëzit (do të lakmonin) të jenë të një feje (jobesimtarë), Ne atyre që nuk e besojnë Zotin do t'ua bënim pullazet e shtëpive të tyre nga argjendi si dhe shkallët nga argjendi, mbi të cilat ata do të ngriheshin.
WE LEWLA ‘EN JEKUNE EN-NASU ‘UMMETEN WAHIDETEN LEXHE’ALNA LIMEN JEKFURU BIR-REHMENI LIBUJUTIHIM SUKUFÆN MIN FEDDETIN WE MA’ARIXHE ‘ALEJHA JEDHHERUNE
34 E edhe dyert e shtëpive të tyre nga argjendi edhe kolltukët, mbi të cilët do të mbështeteshin.
WE LIBUJUTIHIM ‘EBWABÆN WE SURURÆN ‘ALEJHA JETTEKI’UNE
35 Edhe stoli të ndryshme (ari etj.). E, të gjitha këto nuk janë gjë tjetër pos kënaqësi e jetës së kësaj bote, kurse bota e ardhshme te Zoti është për besimtarët e ruajtur.
WE ZUHRUFÆN WE ‘IN KULLU DHALIKE LEMMA META’UL-HEJÆTI ED-DUNJA WEL-’AHIRETU ‘INDE RABBIKE LILMUTTEKINE
36 Kush mbyll sytë para këshillave të Zotit, atij ia shoqërojmë një djall që nuk i ndahet kurrë.
WE MEN JA’SHU ‘AN DHIKRI ER-REHMANI NUKAJJID LEHU SHEJTANÆN FEHUWE LEHU KARINUN
37 E ata (djajt) do t'i shmangin nga rruga e drejtë, kurse (jobesimtarët) mendojnë se janë duke i udhëzuar.
WE ‘INNEHUM LEJESUDDUNEHUM ‘ANI ES-SEBILI WE JEHSEBUNE ‘ENNEHUM MUHTEDUNE
38 E kur të vijë ai (jobesimtari) para Nesh, do të thotë: "Ah, të kishim qenë larg mes vete sa Lindja me Perëndimin; sa shok i keq je ti!"
HETTA ‘IDHA XHA’ENA KALE JA LEJTE BEJNI WE BEJNEKE BU’DEL-MESHRIKAJNI FEBI’SEL-KARINU
39 Dhe sot, për shkak se ishit zullumqarë, shoqërimi juaj nuk do t'ju bëjë dobi në vuajtjet tuaja.
WE LEN JENFE’AKUMUL-JEWME ‘IDH DHELEMTUM ‘ENNEKUM FIL-’ADHABI MUSHTERIKUNE
40 A mos ti do të bësh të dëgjojë i shurdhëti, ose ta drejtosh të verbërin, apo atë që është zhytur në humbje të thellë?
‘EFE’ENTE TUSMI’U ES-SUMME ‘EW TEHDIL-’UMJE WE MEN KANE FI DELALIN MUBININ
41 E, nëse të tërheqim ty (ta marrim jetën ose të shpërngulim), Ne patjetër do t'u hakmirremi atyre.
FE’IMMA NEDH/HEBENNE BIKE FE’INNA MINHUM MUNTEKIMUNE
42 Ose, mund të bëjmë që ti ta shohësh atë që ne u premtuam (dënimin), ngase Ne kemi fuqi kundër tyre.
‘EW NURIJENNEKEL-LEDHI WE’ADNAHUM FE’INNA ‘ALEJHIM MUKTEDIRUNE
43 Andaj, ti përmbaju asaj që po të shpallet, e s'ka dyshim se ti je në rrugë të drejtë.
FASTEMSIK BIEL-LEDHI ‘UHIJE ‘ILEJKE ‘INNEKE ‘ALA SIRATIN MUSTEKIMIN
44 Dhe se ajo (shpallja) është lëvdatë e madhe për ty dhe për popullin tënd, dhe për këtë (lëvdatë) më vonë do të përgjigjeni.
WE ‘INNEHU LEDHIKRUN LEKE WE LIKAWMIKE WE SEWFE TUS’ELUNE
45 E ti pra, pyeti ata të dërguarit që i dërguam para teje, a kemi lejuar që në vend të All-llahut të adhurohen zota të tjerë?
WE ES’EL MEN ‘ERSELNA MIN KABLIKE MIN RUSULINA ‘EXHE’ALNA MIN DUNI ER-REHMANI ‘ALIHETEN JU’BEDUNE
46 Ne e patëm dërguar Musain me argumentet tona te faraoni dhe rrethi i tij, e ai tha: "Unë jam i dërguari i Zotit të gjithësisë!"
WE LEKAD ‘ERSELNA MUSA BI’AJATINA ‘ILA FIR’AWNE WE MELE’IHI FEKALE ‘INNI RESULU RABBIL-’ALEMINE
47 E kur ua solli ai argumentet Tona, ata u tallën me to.
FELEMMA XHA’EHUM BI’AJATINA ‘IDHA HUM MINHA JEDHEKUNE
48 Dhe Ne nuk u treguam asnjë mrekulli (ndëshkuese) që nuk ishin më të mëdha se njëra-tjetra dhe ashtu i ndëshkuam në mënyrë që të tërhiqeshin nga rruga që praktikonin.
WE MA NURIHIM MIN ‘AJETIN ‘ILLA HIJE ‘EKBERU MIN ‘UHTIHA WE ‘EHADHNAHUM BIL-’ADHABI LE’ALLEHUM JERXHI’UNE
49 Dhe ata thanë: "O ti magjistar, lute për ne Zotin tënd sipas besës që ta ka dhënë (të na e largojë dënimin), se ne po besojmë!"
WE KALU JA ‘EJJUHA ES-SAHIRU ED’U LENA REBBEKE BIMA ‘AHIDE ‘INDEKE ‘INNENA LEMUHTEDUN
50 E kur ua hoqëm atyre dënimin, qe, ata e thyen besën.
FELEMMA KESHEFNA ‘ANHUMUL-’ADHABE ‘IDHA HUM JENKUTHUNE
51 Ndërsa, faraoni thirri popullin e vet e tha: "O popull imi, a nuk është imi pushteti i Egjiptit (i Misirit) dhe i këtyre lumenjve që rrjedhin nën pallatin tim, a nuk po shihni?"
WE NADA FIR’AWNU FI KAWMIHI KALE JA KAWMI ‘ELEJSE LI MULKU MISRE WE HEDHIHIL-’ENHARU TEXHRI MIN TEHTI ‘EFELA TUBSIRUNE
52 Pra, unë jam më i mirë se ky qyqar që mezi flet!
‘EM ‘ENA HAJRUN MIN HADHAL-LEDHI HUWE MEHINUN WE LA JEKADU JUBINU
53 Përse nuk i janë vënë atij bylyzykë nga ari, ose të kenë ardhur bashkë me të engjëjt shoqërues?
FELEWLA ‘ULKIJE ‘ALEJHI ‘ESWIRETUN MIN DHEHEBIN ‘EW XHA’E ME’AHUL-MELA’IKETU MUKTERININE
54 Dhe ashtu ai e frikësoi popullin e vet, e ata e respektuan, por ata ishin vërtet popull i shkatërruar.
FASTEHAFFE KAWMEHU FE’ETA’UHU ‘INNEHUM KANU KAWMÆN FASIKINE
55 Kur ata nxitën hidhërimin Tonë, Ne iu hakmorëm atyre dhe i përmbytëm të gjithë.
FELEMMA ‘ASEFUNA ENTEKAMNA MINHUM FE’EGREKNAHUM ‘EXHMA’INE
56 Dhe i bëmë ata shembull e përvojë për të tjerët.
FEXHE’ALNAHUM SELEFÆN WE METHELÆN LIL’AHIRINE
57 Kur iu përmend popullit tënd si shembull biri i Merjemes, ata brohoritën.
WE LEMMA DURIBE EBNU MERJEME METHELÆN ‘IDHA KAWMUKE MINHU JESIDDUNE
58 Dhe thanë: "A janë më të mirë zotat tanë apo ai?" Ata nuk të thanë atë, vetëm si polemikë, por ata janë njerëz ngatërrestarë.
WE KALU ‘E’ALIHETUNA HAJRUN ‘EM HUWE MA DEREBUHU LEKE ‘ILLA XHEDELÆN BEL HUM KAWMUN HASIMUNE
59 Ai (Isai) ka qenë vetëm një rob, të cilin e bëmë pejgamber dhe e bëmë shembull të jashtëzakonshëm si përvojë për beni israilët.
‘IN HUWE ‘ILLA ‘ABDUN ‘EN’AMNA ‘ALEJHI WE XHE’ALNAHU METHELÆN LIBENI ‘ISRA’ILE
60 Po sikur të duam Ne, do të bënim prej jush engjëj që do t'ju zëvendësonin në tokë.
WE LEW NESHA’U LEXHE’ALNA MINKUM MELA’IKETEN FIL-’ERDI JEHLUFUNE
61 E ai (Isai) është parashenjë e momentit (e kijametit), pra kurrsesi mos dyshoni në të (në katastrofë) dhe eni pas meje, kjo është rruga e drejtë.
WE ‘INNEHU LA’ILMUN LILSSA’ATI FELA TEMTERUNNE BIHA WE ETTEBI’UNI HADHA SIRATUN MUSTEKIMUN
62 E të mos u pengojë djalli, se ai për ju është armik i hapët.
WE LA JESUDDENNEKUMU ESH-SHEJTANU ‘INNEHU LEKUM ‘ADUWUN MUBINUN
63 Po kur Isai erdhi me argumente tha: "Erdha te ju me pejgamberllëk dhe erdha t'ua sqaroj atë pjesë që e kundërshtonit, pra kini frikë All-llahun dhe më respektoni mua!"
WE LEMMA XHA’E ‘ISA BIL-BEJJINATI KALE KAD XHI’TUKUM BIL-HIKMETI WE LI’EBEJJINE LEKUM BA’DEL-LEDHI TEHTELIFUNE FIHI FE ETTEKU ELLAHE WE ‘ETI’UNI
64 "S'ka dyshim, All-llahu është Ai, Zoti im dhe Zoti juaj, andaj Atë adhurojeni! Kjo është rruga e drejtë!"
‘INNALL-LLAHE HUWE RABBI WE REBBUKUM FA’BUDUHU HADHA SIRATUN MUSTEKIMUN
65 Dhe grupet u përçanë mes vete, e të mjerët ata që janë zullumqarë nga dënimi i ditës së dhembshme.
FAHTELEFEL-’EHZABU MIN BEJNIHIM FEWEJLUN LILLEDHINE DHELEMU MIN ‘ADHABI JEWMIN ‘ELIMIN
66 Nuk presin tjetër ato (grupe) përveç katastrofës, t'u vijë befas duke mos e hetuar fare.
HEL JENDHURUNE ‘ILLA ES-SA’ATE ‘EN TE’TIJEHUM BEGTETEN WE HUM LA JESH’URUNE
67 Atë ditë shokët e ngushtë do të jenë armiq të njëri-tjetrit, përveç atyre që ishin të sinqertë në miqësi.
EL-’EHILLA’U JEWME’IDHIN BA’DUHUM LIBA’DIN ‘ADUWUN ‘ILLAL-MUTTEKINE
68 (Atyre besimtarëve, që ishin shoqëruar për hir të Zotit, u thuhet): "O adhuruesit e Mi, sot nuk ka as frikë për ju, e as që do të jeni të pikëlluar!"
JA ‘IBADI LA HAWFUN ‘ALEJKUMUL-JEWME WE LA ‘ENTUM TEHZENUNE
69 (Robërit e Mi) të cilët besuan argumentet Tona dhe ishin muslimanë.
EL-LEDHINE ‘AMENU BI’AJATINA WE KANU MUSLIMINE
70 Hyni në xhennet, ju dhe gratë tuaja, të gëzuar!
EDHULUL-XHENNETE ‘ENTUM WE ‘EZWAXHUKUM TUHBERUNE
71 Atyre u shërbejnë me enë e gastare nga ari, aty do të kenë çka t'u dëshirojë shpirti dhe t'u kënaqet syri. Ju do të jeni aty përgjithmonë.
JUTAFU ‘ALEJHIM BISIHAFIN MIN DHEHEBIN WE ‘EKWABIN WE FIHA MA TESHTEHIHIL-’ENFUSU WE TELEDHDHUL-’A’JUNU WE ‘ENTUM FIHA HALIDUNE
72 E ky është xhenneti që u është dhënë për atë që keni punuar.
WE TILKEL-XHENNETU ELLETI ‘URITHTUMUHA BIMA KUNTUM TA’MELUNE
73 Aty keni shumë pemë prej të cilave do të hani.
LEKUM FIHA FAKIHETUN KETHIRETUN MINHA TE’KULUNE
74 Ndërkaq, kriminelët janë në vuajtje të përjetshme të xhehennemit.
‘INNEL-MUXHRIMINE FI ‘ADHABI XHEHENNEME HALIDUN
75 Atyre as nuk u lehtësohet (vuajtja) dhe aty janë të dëshpëruar.
LA JUFETTERU ‘ANHUM WE HUM FIHI MUBLISUNE
76 Ne nuk u bëmë atyre padrejtësi, por ata vetë kanë qenë horra.
WE MA DHELEMNAHUM WE LEKIN KANU HUMU EDH-DHALIMINE
77 Dhe ata thërrasin: "O Malik, le të na e marrë shpirtin Zoti yt!". Ai thotë: "Ju do të jeni aty përgjithmonë!"
WE NADEW JA MALIKU LIJEKDI ‘ALEJNA REBBUKE KALE ‘INNEKUM MAKITHUNE
78 Ne u patëm sjellë të vërtetën, por shumica prej jush ishit urrejtës të së vërtetës.
LEKAD XHI’NAKUM BIL-HEKKI WE LEKINNE ‘EKTHEREKUM LILHEKKI KARIHUNE
79 A mos vendosët për ndonjë çështje (grackë kundër Muhammedit), por edhe Ne kemi vendosur (ta ndihmojmë).
‘EM ‘EBREMU ‘EMRÆN FE’INNA MUBRIMUNE
80 A mendojnë se Ne nuk dëgjojmë ndjenjën e fshehtë të tyre dhe bisedën midis tyre? Po, e dëgjojmë dhe të dërguarit tanë (engjëjt përcjellës) që janë pranë tyre, shkruajnë.
‘EM JEHSEBUNE ‘ENNA LA NESMA’U SIRREHUM WE NEXHWAHUM BELA WE RUSULUNA LEDEJHIM JEKTUBUNE
81 Thuaj: "Sikur Mëshiruesi (All-llahu) të kishte fëmijë, unë do të jem i pari adhurues (pse unë e di më së miri se ajo është gënjeshtër)!"
KUL ‘IN KANE LILRREHMENI WELEDUN FE’ENA ‘EWWELUL-’ABIDINE
82 Larg asaj është Zoti i qiejve e i tokës, Zoti i Arshit, nga ajo që ata i përshkruajnë.
SUBHANE RABBI ES-SEMAWATI WEL-’ERDI RABBIL-’ARSHI ‘AMMA JESIFUNE
83 Po ti lëri ata të zhyten edhe më thellë dhe të argëtohen derisa të arrijnë në ditën që u është përcaktuar.
FEDHERHUM JEHUDU WE JEL’ABU HETTA JULAKU JEWMEHUMUL-LEDHI JU’ADUNE
84 Ai është që në qiell është All-llah dhe në tokë All-llah, Ai është i urti, i dijshmi.
WE HUWEL-LEDHI FI ES-SEMA’I ‘ILEHUN WE FIL-’ERDI ‘ILEHUN WE HUWEL-HEKIMUL-’ALIMU
85 I lartësuar qoftë Ai, që vetëm i Tij është sundimi i qiejve e i tokës dhe çka ka ndërmjet tyre dhe vetëm Ai di për momentin e kijametit dhe te Ai ktheheni.
WE TEBAREKEL-LEDHI LEHU MULKU ES-SEMAWATI WEL-’ERDI WE MA BEJNEHUMA WE ‘INDEHU ‘ILMU ES-SA’ATI WE ‘ILEJHI TURXHA’UNE
86 Ata që i adhuruan pos Tij, nuk mund të ndërmjetësojnë (të bëjnë shefaat), përveç kush dëshmoi të vërtetën, e ata e dinë.
WE LA JEMLIKUL-LEDHINE JED’UNE MIN DUNIHI ESH-SHEFA’ATE ‘ILLA MEN SHEHIDE BIL-HEKKI WE HUM JA’LEMUNE
87 Po nëse ti i pyet: Kush i krijoi ata, me siguri do të thonë: "All-llahu!" E si pra, i kthejnë shpinën?
WE LE’IN SE’ELTEHUM MEN HALEKAHUM LEJEKULUNNEL-LAHU FE’ENNA JU’UFEKUNE
88 (Zoti e di) Edhe thënien e tij (të Muhammedit): "O Zoti im, këta janë një popull që nuk beson!"
WE KILIHI JA RABBI ‘INNE HA’UULA’ KAWMUN LA JU’UMINUNE
89 (E, Zoti iu përgjegj): Hiqju tyre pra, dhe thuaj: "Qofshi braktisur, e më vonë do ta kuptojnë!"
FASFEH ‘ANHUM WE KUL SELAMUN FESEWFE JA’LEMUNE