Surja Tarik indeksuar me numër 86 , numri i ajeteve 17
1 Pasha qiellin dhe yllin ndriçues (të natës)!
WE ES-SEMA’I WET-TARIKI
2 E ku e di ti se çka është tariku - trokitësi?
WE MA ‘EDRAKE MAT-TARIKU
3 Ai është ylli që shpon (errësirën me dritë).
EN-NEXHMU ETH-THAKIBU
4 Nuk ka asnjë njeri që ndaj tij të mos ketë përcjellës.
‘IN KULLU NEFSIN LEMMA ‘ALEJHA HAFIDHUN
5 Le të shikojë njeriu se prej çkahit është krijuar?
FELJENDHURIL-’INSANU MIMME HULIKA
6 Ai është krijuar prej një uji që hidhet fuqishëm,
HULIKA MIN MA’IN DAFIKIN
7 E që del nga kurrizi i shpinës dhe dërrasa e gjoksit.
JEHRUXHU MIN BEJNI ES-SULBI WET-TERA’IBI
8 E s'ka dyshim se Ai ka fuqi ta rikthejë në jetë atë.
‘INNEHU ‘ALA REXH’IHI LEKADIRUN
9 Ditën kur do të gjurmohen të fshehtat.
JEWME TUBLA ES-SERA’IRU
10 E ai (njeriu) nuk ka as forcë as ndihmëtarë.
FEMA LEHU MIN KUWETIN WE LA NASIRIN
11 Pasha qiellin që kohë pas kohe kthehen me shi.
WE ES-SEMA’I DHATI ER-REXH’I
12 Edhe tokën që çahet për bimë.
WEL-’ERDI DHATI ES-SED’I
13 Është e vërtetë se ai (Kur'ani) është një fjalë që dallon - gjykon.
‘INNEHU LEKAWLUN FESLUN
14 Nuk është ai i parëndësishëm (lojë e kotë)!
WE MA HUWE BIL-HEZLI
15 Ata vërtet bëjnë kurtha.
‘INNEHUM JEKIDUNE KEJDÆN
16 Po edhe Unë përgatis dështimin e kurtheve të tyre!
WE ‘EKIDU KEJDÆN
17 E ti jobesimtarëve jepju afat, afatizoi ata pak.
FEMEHHILIL-KAFIRINE ‘EMHILHUM RUWEJDÆN